AyoMondok

AYO MONDOK ! PESANTRENKU KEREN
PonPes An-Nur

Purworejo, Bonang, Area Sawah, Margolinduk, Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59552


   Muhammad Afif Zuhri
  0813-9065-6783
  
   jamaah-alwasilah.blogspot.com

Profil

Pondok Pesantren “ANNUR” Pesisir Purworejo Bonang Demak merupakan pesantren yang tergolong cukup tua di Kabupaten Demak dan dikenal di Indonesia. Para lulusannya, banyak yang berhasil menjadi penerus perjuangan Islam diberbagai daerah melalui pondok pesantren, Madrasah Diniyyah, TPQ yang mereka dirikan.

Adapun pemrakarsa sebagai pendirinya adalah Muhammad Afif Zuhri, lahir di Demak pada tanggal 11 April 1963. Beliau menyelesaikan pendidikan formalnya di Perguruan Islam Khoiriyyah Hajen margoyoso Pati pada tahun 1983 dan telah lama mengikuti pendidikan agama di beberapa Pondok Pesantren di antaranya ialah : 1 PP AL-AMIN Babalan Wedung Demak.
2. PP Al-falah Meranggen Demak
3. PP Bustanutholibin Kajen Margoyoso Pati,
4. PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.
5. PP Darul-ulum alsyar`iyyah Cirebon dll.

Semasa kecilnya beliau sangat tekun dalam menuntut ilmu, berpuasa, berdzikir dan mencintai pelajaran pelajaran agama seperti nahwu, shorof, fiqih tauhid, tashowwuf dan lain sebagainya, sehingga panggilan ulama` nahwu atau jumhurul ulama` dari teman-temannya sempat singgah pada dirinya.

Ketekunan dalam berpuasa dan berdzikir serta kecintaannya terhadap ilmu-ilmu tersebut ternyata tak pernah pupus, karena di usia remajanya beliau lebih giat mendalaminya serta mengamalkannya dengan menulis ilmu nahwu, shorof dan ilmu ilmu hikmah sebagai awwal karya tulisnya. Maka tidak lah heran jika teman-teman dan guru-gurunya memanggilnya dengan panggilan Sekh, Syaikhuna atau Sibawaih yaitu seorang Ulama` yang terkenal kealimannya di bidang ilmu Nahwu dan Shorof. Panggilan-panggilan besar tersebut bukan tanpa alasan, sebab, sanjungan-sanjungan yang di berikan oleh teman bahkan guru beliau sendiri itu muncul karena keahliannya, kemustajaban do`anya dan seringnya mengarang berbagai macam kitab. seperti kitab nahwu, shorof, tauhid, fiqih, kitab kitab ilmu hikmah dll. Karena sistematisnya kitab kitab yang di susun oleh beliau, mudahnya di faham oleh anak-anak kecil membuat para ulama` dan kepala kepala Madrasah diniyyah di kabupaten Demak simpatik dan sepakat menetapkannya sebagai kurikulum Pondok Pesantren dan Madrasah diniyyah sekabupaten Demak baik di lingkungan Departemen agama maupun di lingkunga LP MA`ARIF / NU. Penghargaan demi penghargaan telah beliau terima dari keberhasilan beliau dalam menulis dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di tengah masyarakat.

Selain berprofesi sebagai penulis, beliau juga aktif mengajar di Madrasah Aliyah NU 3 Ittihad Bahari, Madrasah Tsanawiyyah "ANNUR" menjadi konsultan ilmu hikmah dan menjadi guru thoriqoh qodiriyyah sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren “ANNUR” Pesisir Purworejo Bonang Demak, Beliau juga aktif berorganisasi di masyarakat seperti: menjabat sebagai :

1. Ketua IPPNU Ranting Purworejo Bonang Demak (Th 1985-1990)
2. Wakil Roìs suriyah NU ranting Purworejo Bonang 2 periode ( Th 1990-2000)
3. Rois suriyah NU, Ranting Purworejo Bonang 2 Periode (Th 2000- 2010)
4. Penasehat Yayasan Pendidikan NU: ITTIHAD BAHARI Purworejo Bonang Demak mulai th 1999.sampai sekarang
5. Ketua Yayasan Pendidikan Islam “ANNUR” Pesisir Purworejo Bonang Demak.molai th 1992 sampai sekarang
6. Pimpinan Jama`ah “AL-WASILAH” dan Mursyid / guru thoriqoh Qodiriyyah
7. Pimpinan FORMUSIH (Forum musyawaroh Ihya`u ulumiddin)
8. Nadhir Masjid Jami` “BAITUR-ROHMAN” Kongsi Purworejo Bonang Demak molai Th 1986
9. Pendiri lembaga sosial kemasyarakatan INDONESIA SEJAHTERA AMAN DAN DAMAI (IS`AD) dan lain sebagainya.

Bentuk perhatian beliau dalam urusan agama beliau dedikasikan dalam bentuk karya-karya tulisnya antara lain ialah :

1. Al-Mabadi` Asshorfiyyah (Kurikulum Madrasah Diniyyah sekabupaten Demak) Abi Baha` Demak 1995.
2. Metode Praktis belajar dan memahami bahasa Al-qur`an ”Mizani” (Kurikulum Madrasah Aliyah Ittihad Bahari ) , YPI ANNUR, Demak ,2000.
3, Metode Praktis belajar membaca Al-qur`an dengan ”BAYANI” ( kurikulum TPQ ANNUR ) YPI ANNUR, Demak 1986.
4. Siir Tajwid Praktis (Kurikulum Madrasah Diniyyah sekabupaten Demak) Abi Baha` Demak 1996.
5. Metode Praktis mentartil Al-qur`an dengan ”TARTILA”
6. Siir Tauhid Moderen (Terjemahan kitab Aqidatul awwam, kurikulum Madrasah Diniyyah sekabupaten Demak) YPI ANNUR, Demak 1996.
7. Syi`ir Mu`taqod (Kurikulum Madrasah diniyyah salafiyyah Annur) YPI ”ANNUR Demak
8. Beografi Nabi Muhammad Saw (syiir berbahasa Indonesia dan siir berbahasa Jawa Abi Baha` Demak 1999)
9. Tata kramane wong luru Ilmu (Syi`ir Ni`mat berilm)
10. Syiir Ilmu Nahwu Praktis (Kurikulum Madrasah Diniyyah salafiyyah “ANNUR” )
11. Al-Amtsilatun Nahwiyyah Kurikulum Madrasah diniyyah salafiyyah “ANNUR” )
12. Al-Faidliyyah Fi Dzikri Thoriqotil Qodiriyyah Wan-naqsyabandiyah Wasyadziliyyah.
13. Al- Aurodul yaumiyyah fi tahsilil mawahibil-ladunniyyah
14. Jalbul-Arzaqil wasi`ah biqiroati surotil waqi`ah.
15. Dlou`ul-farsyi fi fadhoili du`ail `arsyi
16. Nailil qodr fittawassul bi Ahlil badr

Info Unggulan

JADWAL KEGIATAN HARIAN PONDOK PESANTREN. “ANNUR”

Ba'da Subuh
Tadaarus Al-Qur’an, Kajian Tafsir Jalalain dan Sorogan.

Pagi
Kajian Kitab Fathul Mu’in, Balaghah Dan Usul Fiqih

Ba'da Dhuhur
Kajian Ilmu Nahwu, Sharaf, Mantiq, dan ‘Arud

Ba'da. ‘Ashar
Pengajian Al-Qur’an, Takhfidzul Qur’an dan Takhfidzul Kutub

Ba'da Magrib
Kegiatan Madrasah Salafiyyah.

Ba'da Isya’
Belajar dan Musyawarah

KEGIATAN MINGGUAN PONDOK PESANTREN. “ANNUR”

Malam Ahad : Latihan Berpidato
Ahad Fajar : Mujahadah Al-Wasilah Fi Jalbir Rizqi Wal Fadlilah
Ahad Pagi : Jam’iyyah Tahlil, Fida’ dan pengajian umum
Selasa Pagi : Pengajian Thoriqoh dan Tasawwuf
Malam Jum’at : Mujahadah Kubro dan Maulidir Rasul
Jum’at Pagi : Musyawaroh Tasawwuf
Jum’at Siang : Khotmil-Qur`an muqoddaman, Dzikir, Do’a dan tawasul

KEGIATAN BULANAN PP. ANNUR

1. Tiap-tiap malam Tgl 13 bulan Qomariyyah melaksanakan Mujahadah Al-Wasilah Fi Jalbir Rizqi Wal Fadlilah dan Manaqib Qubro bersama Jama’ah Al-Wasilah.
2. Tiap-tiap Jum’at Kliwon dan Tgl 12 bulan Qomariyyah melaksanakan Khotmil Qur’an bersama Ikatan Hamalatil Qur’an Yayasan ANNUR ( IHQYA ).

KEGIATAN TAHUNAN

1. Tiap-tiap tgl 10 Muharrom Ijazah kubro, Peringatan Hijroh Rosul SAW dan AMALN SHOLIHA melipiti, dzikir Asyuro, doa Asyuro, Ith`amul Masakin dan santunan anak- anak yatim
2. Tiap-tiap Tgl 12 -13 Robi’uts Tsani
1. Haul Sayyid ‘Abdullah Ali Ba’alawi Pesisir Purworejo Bonang Demak,
2. Haul Sayyidi Syekh Abdul Qodir Al-Jilani RA, Guru besar jam`iyyah thoriqoh qodiriyyah PP. ANNUR Pesisir Purworejo Bonang Demak
3. Tawajjuhan Akbar bersama Jama`ah Thoriqoh Qodiriyyah PP ANNUR dan Manaqib kubro.

Jenjang Pendidikan

RA - TPQ - MTs - Madrasah Diniyah

Ekstrakurikuler

KEGIATAN MINGGUAN PONDOK PESANTREN. “ANNUR”

Malam Ahad : Latihan Berpidato
Ahad Fajar : Mujahadah Al-Wasilah Fi Jalbir Rizqi Wal Fadlilah
Ahad Pagi : Jam’iyyah Tahlil, Fida’ dan pengajian umum
Selasa Pagi : Pengajian Thoriqoh dan Tasawwuf
Malam Jum’at : Mujahadah Kubro dan Maulidir Rasul
Jum’at Pagi : Musyawaroh Tasawwuf
Jum’at Siang : Khotmil-Qur`an muqoddaman, Dzikir, Do’a dan tawasul

Fasilitas

Gedung Madrasah, Kantor, Kamar Santri, Masjid, Kamar Mandi Santri, dll.


width="100%" height="auto" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen>

Ayo Mondok ! Pesantrenku Keren

Ayo bergabung bersama kami dan menjadi bagian dari sebuah sajian informasi yang sangat penting di era digital saat ini, bagaimana pula hal ini akan membuat Pondok Pesantren Anda akan dikenal secara lebih luas oleh masyarakat publik internasional lewat sebuah informasi yang tersaji. Hal ini tentunya akan menjadi keuntungan / promosi tersendiri bagi pondok pesantren yang telah bergabung bersama kami.

© 2016-2018 PP. RMI NU & Team Ayo Mondok
Hak Cipta Dilindungi